sg

Läs som PDF här: Integritetspolicy Sunna Group

Senast uppdaterad: 13 juni 2023

Sunnas Integritetspolicy

Varför och för vem?

På Sunna Group AB, organisationsnummer 559280-7639, och våra dotterbolag (“Sunna”, “vi”, “oss”, “vår”) bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av Personuppgifter.   

Den här Integritetspolicyn (“Policyn”) är tillämplig på de behandlingar som Sunna är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ändamål vi behöver Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda uppgifterna. Vi informerar även kring hur Registrerad gör för att utöva rättigheter kopplat till vår behandling av Personuppgifter. Policyn informerar även om vår hantering av Personuppgifter, i våra tjänster, produkter, applikationer och hur vi hanterar kameraövervakning av våra solcellsanläggningar.

Definitioner

“Applikation” är en digital produkt som t.ex. hemsida.

“Behandling” av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. insamling, användning, organisering, lagring, ändring, läsning, överlämning osv.   

“Gällande rätt” är den lagstiftning som är tillämplig på behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.   

“Personuppgifter” är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.   

“Personuppgiftsansvarige” är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande rätt.   

“Personuppgiftsbiträde” är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt Gällande rätt.   

“Registrerad” betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.   

“Tjänst” betyder olika typer av management- och servicetjänster för att ta fram eller förvalta produkter.

“Produkt” är en digital produkt för fjärrbedömning av mark eller ett fysiskt byggprojekt såsom en solpark eller energilager. 

Sunnas personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som Sunna är Personuppgiftsansvarig över, dvs. den Behandling för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Sunna behandlar inte personuppgifter på uppdrag åt andra varför denna policy inte omfattar detta uppdrag.

Sunna utvecklar och äger storskalig solkraft i Norden, framförallt på lågproduktiv eller redan exploaterad mark. På så sätt bidrar Sunna till framtidens hållbara energiförsörjning tillsammans med markägare, investerare och samarbetspartners. För att möjliggöra detta exempelvis samlar, lagrar, organiserar och använder Sunna personuppgifter kopplade till fastigheter och dess ägare. Vi kan även komma att använda oss av samma personuppgifter i marknadsföringssyfte.   

Sunnas behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att ge en förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. 

Registrerade och lagringstid

De tilltänkta mottagarna av denna Policy är följande grupper, vars personuppgifter vi lagrar i enlighet med nedan kriterier.   

Cookies

Sunna kan använda sig av cookies och liknande spårningstekniker så att vi kan ge samarbetspartners och markägare den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy.   

Behandlingar och ändamål

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och produkter. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, använda, organisera  och lagra uppgifter.   

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för följande ändamål:   

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi inhämtar personuppgifter på ett antal olika sätt. Vi får främst tillgång till personuppgifter:   

Rättsliga grunder

För att vi ska få behandla personuppgifter krävs det att vi har s.k. laglig grund för respektive behandling. I vår verksamhet behandlar vi personuppgifter främst på följande grunder:   

Samtycke – Sunna behandlar Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till Behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.   

Avtal – Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade.   

Intresseavvägning – Sunna får behandla personuppgifter om vi bedömt att det finns ett berättigat intresse som väger tyngre än den Registrerades skydd för den personliga integriteten och om Behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet ex. vid direkt marknadsföring.

Rättslig förpliktelse – Vi är enligt gällande lagar och regler skyldiga att behandla personuppgifter som ett resultat av vår verksamhet.

Om ytterligare information kring vilken eller vilka rättslig(a) grund(er) som vi behandlar personuppgifter har Registrerad alltid rätt att begära ut ett s.k. registerutdrag. Läs mer under “Hur Registrerade använder sina rättigheter” nedan.   

Registrerades rättigheter

Den Registrerade är den som bestämmer över sina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att den Registrerade kan utöva sina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.   

Tillgång – Registrerade har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör den i ett s.k. registerutdrag. Av registerutdraget framgår de bl.a. vilka personuppgifter vi har lagrade samt för vilka ändamål och på vilken rättslig grund. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är den registrerade som frågar efter uppgifterna.   

Rättelse – Upptäcker den Registrerade att de Personuppgifter vi behandlar inte stämmer, så kan den Registrerade höra av sig till oss så fixar vi det!   

Radering – Den Registrerade har rätt att begära radering av sina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med den Registrerade kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet. Därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.   

Invändning – Håller den Registrerade inte med oss om att vårt intresse av att behandla Personuppgifterna väger tyngre än dess intresse av skydd för den personliga integriteten, så ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart invändningen när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av Personuppgifterna. Är invändningen mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.   

Begränsning – Registrerade kan även be oss att begränsa vår Behandling av uppgifter:   

Dataportabilititet – Vi kan ge den Registrerade de uppgifter som de själva lämnat till oss eller som vi har fått i samband med att vi ingått ett avtal. Den Registrerade får sina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som denne sedan kan ta med sig till en annan Personuppgiftsansvarig.   

Återkalla samtycke – Om den Registrerade har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av sina Personuppgifter har denne närsomhelst rätt att återkalla sitt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att denna rätt endast gäller för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.   

Hur Registrerade använder sina rättigheter

Kontakta oss på info@sunnagroup.com så hjälper vi till. Skriv “personuppgifter” i ämnesraden.   

Överföring av Personuppgifter

För att bedriva vår verksamhet tar vi hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden. Vi behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.   

Vi kan även behöva lämna Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.   

Våra kategorier av Personuppgiftsbiträden

Nedan är kategorier av mottagare som vi kan komma att dela uppgifter med:    

Säkerhet

Sunna har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst. För det fall Personuppgifter delas med Personuppgiftsbiträden kommer Personuppgifter erhålla likvärdigt skydd.   

Våra säkerhetsåtgärder

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:   

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:   

Säkerhet och kameraövervakning på våra anläggningar

Sunna behöver säkerställa de krav som elsäkerhetslagen ställer på oss och minimera risken för skadegörelse på våra anläggningar. Därför har vi installerat kameratorn på respektive anläggning som bevakar området. Efter noga analys så anser Sunna att vi inte kan uppnå nivån av säkerhet genom andra mindre integritetskänsliga metoder. Skyltar finns uppsatta som berättar om kameraövervakningen där mer information finns tillgänglig via en QR-kod. 

Vi sparar video endast vid incidenter eller vid behov, t.ex. vid misstanke om brott. 

Om vi inte håller vad vi lovar

Om den Registrerade upplever att vi behandlar deras Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att denne uppmärksammat oss om detta, har den Registrerade alltid rätt att lämna sitt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.   

Mer information om våra skyldigheter och Registrerades rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/), kontakta myndigheten på imy@imy.se.   

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller den Registrerades rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att denne ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.   

Kontakt

Vi har utsett ett dataskyddsombud som kan svara på frågor om dina rättigheter och övriga frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.   

Kontaktuppgifter till Sunnas dataskyddsombud:
kimmo@sunnagroup.com   

Följ oss