sg

Är din mark lämplig för en solcellspark?

Obrukbar mark

Sverige har mycket mark som inte lämpar sig för skogs- eller jordbruk och istället kan bidra till elproduktion.

 • Låg produktivitet
 • Avsaknad av höga natur- och kulturvärden
 • Skadad mark

Stora ytor

Stora sammanhängande områden lämpar sig bäst för att utveckla solcellsparker.

 • Minst 20 hektar
 • Förhållandevis plant underlag
 • Avskilt eller redan exploaterat läge

Närhet till elinfrastruktur

En förutsättning för att bedriva elproduktion oavsett energislag är att det finns möjlighet att ansluta till elnätet.

 • Närhet till nätstation
 • Kapacitet i elnätet
 • Mellersta Sverige

Solinstrålning

Mängden solljus avgör hur mycket el som kan produceras, vilket påverkas av geografiskt läge, omgivningens vegetation eller byggnader samt lokala vädervariationer.

 • Bra solinstrålning
 • Låg skuggning från omgivning

Analys av din mark

Är du nyfiken på om din mark kan vara lämplig för en solcellspark?

Fyll i formuläret eller maila oss på mark@sunnagroup.com så gör vi en gratis analys av din mark.

  Varför arrendera ut din mark till Sunna?

  Om du upplåter din mark till Sunna kan du vara säker på att du gör en klok investering, både för dig och för miljön. Som markägare får du en långsiktig och trygg intäkt samtidigt som du är med och bidrar till förnybar elproduktion och biologisk mångfald. 

  Vi på Sunna vill vara en trygg partner genom hela processen från utveckling och byggnation, till att äga parken till den dagen solcellerna uppnått sin tekniska livslängd. Vi har dessutom starka nordiska kapitalpartners i ryggen och är en hållbar och långsiktig aktör på den svenska energimarknaden.

  andreas-gucklhorn-solarpark-web-3

  En trygg investering som främjar biologisk mångfald

  Eftersom vi bygger våra solcellsparker på platser med låga natur- och produktionsvärden konkurrerar vi inte med jordbruk, djur och natur.

  Enkel att uppföra och prognostisera

  Det är en relativt enkel teknik som går fort att uppföra, den är enkel att prognostisera produktion för och den har inga rörliga delar.

  Reversibel installation

  En installation av en solcellspark är i princip helt reversibel och marken kan återställas efter parken uppnått sin livslängd. Dessutom kan stora delar av installationen återbrukas och modulerna till stor del återvinnas.

  Sol producerar grön el billigt

  Lokalt producerad solel skapar resiliens i lokalsamhällets tillgång till förnybar el, möjliggör etablering och expansion av företag på orten, skapar förutsättningar för lägre lokala elpriser samt bidrar till elektrifieringen av samhället.

  Så går det till

  Våra projekt

  Varför biologisk mångfald?

  Biologisk mångfald betyder att vi har ett landskap med många olika arter och en stor genetisk variation. Det är livsviktigt att vi värnar om den biologiska mångfalden eftersom den spelar en avgörande roll för både naturens och människans grundläggande funktioner och överlevnad. Till exempel genom rening av luft, vatten och pollinering av grödor.

  Forskare är eniga om att utarmningen av biologisk mångfald är mycket oroväckande. Våren 2018 gav FN:s panel för biologisk mångfald ut en rapport där de slog fast att förlusten av djur och natur är ett lika stort hot mot människan som klimatförändringarna.

  Vi måste bli bättre på att skydda den biologiska mångfalden. Fler naturområden behöver återskapas och förvildas. Föroreningar och utsläpp av växthusgaser behöver minska så att fler arter klarar sig och ekosystemen bli stabilare.

  Solenergi har lågt koldioxidutsläpp och kommer i framtiden att utgöra en allt större del av elektrifieringen. Genom att bygga solcellsparker på platser som idag har låg alternativanvändning, kan vi se till att mer mark förblir orörd och att vi berikar den biologiska mångfalden. 

   

  brad-huchteman-6GhwM0GnwMw-unsplash 3

  Vanliga markägarfrågor

  Som markägare får du en långsiktig och trygg intäkt genom ett arrende som antingen kan vara till en fast summa, rörligt baserat på en andel av den elproduktion som parken genererar, eller en kombination av de båda. Samtidigt som du gör en klok investering som garanterar avkastning i minst 30 år är du också med och bidrar till att mängden förnybar el ökar på den Nordiska marknaden och stärker den biologiska mångfalden i Sverige. 

  Tillfälligt påverkas marken vid byggnationsfasen då eventuell sly behöver tas bort och träd avverkas (dock med bibehållna rötter), uppförandet av tillfälliga grusvägar för anläggningstrafik, grävning av kabelschakt och så vidare. Vid anläggning av parken försöker vi att undvika att ändra och påverka markens jordlager. Ställningarna till solpanelerna pålas ner i marken och lämnar därför ett minimalt avtryck på markens egenskaper. 

  När en solpark tagits i drift innebär att marken den står på lämnas i det närmaste orörd, vilket bidrar till positiva effekter för biologisk mångfald.

  Den beräknade livslängden för en solcellspark är minst 30 år, men är med stor sannolikhet betydligt längre än så. Anläggningen kräver dessutom minimalt med underhåll.

  Själva byggnationen av parken beräknas ta mellan 3-6 månader, beroende på storlek och markens förutsättningar. Inkoppling på elnätet samt ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen tar mellan 1-3 år.  Totalt räknar vi med att det tar 2-4 år att bygga en park från första kontakten till färdig anläggning.

  En installation av en solcellspark är i princip helt reversibel och marken kan återställas efter parken uppnått sin livslängd. Dessutom kan stora delar av installationen återbrukas och modulerna återvinnas.

  Vid arrendeavtalets utgång och när anläggningen uppnått sin tekniska livslängd fattar vi tillsammans ett beslut om parken antingen ska plockas bort, varvid vi återställer marken som då kan användas till annat syfte, alternativt kan vi byta ut utslitna komponenter och fortsätta med förnyelsebar elproduktion.

  Vi arbetar långsiktigt där vi tillsammans med våra starka nordiska kapitalpartners vill stå kvar som ägare till parken och vara en trygg partner till dig som markägare. Vår affärsplan bygger på långsiktighet och vi har mångårig erfarenhet och kompetens inom storskaliga solcellsinstallationer.

  Kontakta oss via formuläret nedan eller hör av dig direkt till någon av våra medarbetare.

  Vi svarar gärna på dina frågor!

  Följ oss