sg

Fördelar med PPA från solenergi

Solcellers miljöpåverkan är låg

Jämfört med andra energikällor är solcellers miljöpåverkan låg. Solenergi kräver inget bränsle och ger heller inga utsläpp.

  • Energi med låg miljöpåverkan
  • Minskat klimatavtryck
  • Reversibel installation och hög återvinningsgrad

Investera i en egen solpark

Genom att teckna ett Power Purchase Agreement bidrar du till utvecklingen av solkraft och skapar en trygghet mot framtida prisvariationer.

  • Namnrättigheter till en egen solpark
  • Säkra ursprungsgarantier
  • Skydd mot elmarknadens volatilitet

Gynnar biologisk mångfald

Genom nyttjandet av mark för solkraft kan vi se till att fler ytor förblir orörda, vilket i sin tur gynnar den biologiska mångfalden.

  • Minskar övergödning
  • Motverkar monokulturer
  • Skapar unika habitat

Nyckelsiffror

Energi från solen

Solen är en förnyelsebar energikälla. Det betyder att källan inte tar slut, till skillnad från exempelvis kol, olja och naturgas. Förnybara energikällor är bättre för klimatet eftersom det inte släpper ut några växthusgaser. Storskaliga solcellsanläggningarna installeras på marken och kräver stora ytor. Eftersom vi bygger våra solcellsparker på platser som inte går att använda till annat, främjar det den biologiska mångfalden.

Sunrise over a modern solar farm

Kontaktperson för elhandelsavtal

Följ oss