sg
Publicerad
Skrivet av : 
sunna
Kategori
Projekt

Skogssällskapet och Sunna satsar gemensamt på solpark utanför Lilla Edet

Ett forskningsförsök med poppelodling som avslutats utanför Lilla Edet i Västra Götaland planeras istället bli en solcellspark på 23 hektar.


Tillsammans med Sunna Group satsar Skogssällskapet på utbyggnaden av förnybar energi genom att arrendera ut mark för etablering av en storskalig solcellspark på cirka 18 megawatt. Ytan består av mestadels skogsmark där ett forskningsförsök kring poppelodling avslutats, vilket gör marken lämplig för solceller istället. Eftersom odling av poppel och andra snabbväxande lövträd ofta används till biomassa och framställning av biodrivmedel fick projektet namnet Energiskogen. 

“Området är enligt oss på Sunna perfekt för att utveckla en solcellspark, eftersom vi är måna om att hållbar elproduktion från sol inte ska konkurrera med känslig natur eller högproduktiv jordbruksmark. Projekt Energiskogen är ett bra exempel på det där marken har låga naturvärden och kan nyttjas på ett mer effektivt sätt genom att bidra med mer förnybar el i regionen”, säger Marcus Qviberg, VD på Sunna Group.

Sunna har som målsättning att maximera nyttan av solcellsparker samtidigt som påverkan på natur och djurliv i närområdet minimeras. Därför kommer en naturvärdesinventering att genomföras på den aktuella marken för att utreda hur hänsyn till biologisk mångfald kan planeras på bästa sätt vid etablering av solcellsparken. Det kan bland annat innebära att undvika känsliga områden och se till att skapa nya hemvister för arter i området. Parken kommer inte heller att stängslas in, detta för att säkerställa fri rörlighet genom området för djur- och friluftsliv.

Marken som Skogssällskapet arrenderar ut till Sunna består av 23 hektar blandad mark med mestadels skogsmark och tidigare poppelodling, belägen utanför Lilla Edet i Västra Götalands län. Den årliga produktionen från den planerade solparken beräknas bli cirka 20 miljoner kilowattimmar, motsvarande hushållsel för 4 000 normalvillor.

”De skogar som stiftelsen Skogssällskapet äger ska på olika sätt bidra till en positiv samhällsutveckling. I Lilla Edet kommer marken, där vi tidigare hade ett försök med poppel, att göra större nytta som solpark för en tid framåt. Förnybar energiproduktion är en viktig fråga och något som kan komplettera skogsbruket på vissa fastigheter”, säger Harald Nylinder, affärsområdeschef för Skogssällskapets egna skogar.

Nästa steg för projektet är att djupare utvärdera markens förutsättningar för en storskalig solpark och inleda teknisk projektering, tillståndsprocess samt säkerställa inkoppling till elnätet i dialog med nätägaren.

Fakta

Storlek: 23 hektar
Effekt: 18 MW
Produktion: cirka 20 000 000 kWh per år, motsvarande hushållsel för 4 000 normalvillor
Plats: Lilla Edets kommun i Västra Götalands län

Kontakt:

Marcus Qviberg, VD Sunna Group
Telefon: +46 73 317 38 76
Mail: marcus@sunnagroup.com 

Om Sunna Group:

Sunna grundades i juni 2021 med ambitionen att öka mängden solel i energisystemet genom att utveckla, äga och förvalta storskalig solkraft i Norden. Tillsammans med långsiktiga kapitalpartners är Sunna en hållbar aktör på den svenska energimarknaden.
Sunna ökar tillgången till grön, lokalt producerad solel vilket möjliggör snabbare regional etablering och expansion av företag, samt stöd till elektrifieringen av samhället i stort. Sunnas mål är att bygga 500 MW innan år 2025 – vilket motsvarar ungefär hälften av Sveriges största vattenkraftverk – och 1 GW ska vara i produktion år 2030. sunnagroup.com 

Om Skogssällskapet:

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Som fristående stiftelse, utan ägarintressen i sågverk eller industri, utgår Skogssällskapet från varje skogsägares egna mål i skötseln av deras skogar. Stiftelsen bedriver också opinionsbildning för att bredda och fördjupa samhällsdebatten kring skog och skogsbruk och föra upp frågor om hållbar utveckling på samtalsagendan. Avkastningen från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesteras i kunskapsutveckling och forskning. skogssallskapet.se

Följ oss