sg
Publicerad
Skrivet av : 
sunna
Kategori
Nyheter

Markavtal på 180 hektar med Sveriges största skogsägare

Sveaskog arrenderar ut mark till Sunna Group för att satsa på utbyggnaden av förnybar energi genom etableringen av en storskalig solcellspark på cirka 130 MW.


Åre, 8 maj 2023 – Sunna Group AB (“Sunna”)

Markavtal på 180 hektar med Sveriges största skogsägare

Sunna Group, en av Sveriges snabbast växande aktörer inom storskalig solkraft och förnybar energi, avser att etablera en storskalig solcellspark på cirka 130 MW på skogsmark som ägs av Sveriges största skogsägare Sveaskog.

“Vi är riktigt glada att få förtroendet från Sveaskog att arrendera skogsmark för energiproduktion. Vi tror att vår kombinerade expertis inom skogsbruk och solenergi kommer att skapa stora möjligheter för hållbara lösningar och lokalisering av lämpliga markområden för att möta det ökande behovet av förnybar elproduktion”, säger Marcus Qviberg, VD på Sunna Group. 

Solcellsparker blir allt vanligare i takt med att behovet av fossilfri energi ökar både i Sverige och i resten av världen. Genom att uppföra solparker på skogsmark med låga naturvärden kan Sunna bidra till en mer hållbar elproduktion utan att det konkurrerar med exempelvis jordbruk eller känslig natur.

Sunna har som målsättning att maximera nyttan av solcellsparker samtidigt som påverkan på natur och djurliv i närområdet minimeras. Därför kommer naturvärdesinventeringar att genomföras på den aktuella marken för att utreda hur hänsyn till biologisk mångfald kan planeras på bästa sätt vid etablering av solcellsparken. Det kan bland annat innebära att undvika känsliga områden och se till att skapa nya hemvister för hotade arter. Parken kommer inte heller att stängslas in, detta för att säkerställa fri rörlighet genom området för djur- och friluftsliv.

Marken som Sveaskog arrenderar ut till Sunna består av 180 hektar skogsmark i Dalarnas län och den årliga produktionen från den planerade solparken beräknas bli cirka 140 miljoner kilowattimmar, motsvarande hushållsel för 28 000 normalvillor.

”Vi välkomnar att vår mark används till att bistå i den gröna omställningen, förutsatt att alla nödvändiga tillstånd finns på plats inklusive påverkan på natur, närboende och friluftsliv”, säger Linnea Lundkvist, fastighetsansvarig på Sveaskog.

Fakta:

Storlek: 180 hektar
Effekt: 130 MW
Produktion: cirka 140 000 000 kWh per år, motsvarande hushållsel för 28 000 normalvillor
Plats: Dalarnas län

Kontakt:

Marcus Qviberg, VD Sunna Group
Telefon: 073-317 38 76
Mail: marcus@sunnagroup.com

Sveaskogs pressjour
Telefon: 08-655 90 50
Mail: press@sveaskog.se

Om Sunna Group:

Sunna grundades i juni 2021 med ambitionen att öka mängden solel i energisystemet genom att utveckla, äga och förvalta storskalig solkraft i Norden. Tillsammans med långsiktiga kapitalpartners är Sunna en hållbar aktör på den svenska energimarknaden.
Sunna ökar tillgången till grön, lokalt producerad solel vilket möjliggör snabbare regional etablering och expansion av företag, samt stöd till elektrifieringen av samhället i stort. Sunnas mål är att bygga 500 MW innan år 2025 – vilket motsvarar ungefär hälften av Sveriges största vattenkraftverk – och 1 GW ska vara i produktion år 2030.
sunnagroup.com

Om Sveaskog:

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Sveaskogs kärnverksamhet är att förvalta och bruka skogen samt leverera timmer, massaved, flis, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Kunderna finns huvudsakligen inom den svenska skogsindustrin, som exporterar över hela världen. Dessutom gör Sveaskog mark- och vindkraftsaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Bolaget äger 14 procent av Sveriges skogar, är verksamma i cirka 170 kommuner och har cirka 800 medarbetare runt om i landet.
sveaskog.se 

Följ oss